Δραστηριότητες & Δομή
Από τις αρχές του 2006 έγιναν αλλαγές στη δομή του Ομίλου που συμβάλλουν σημαντικά στην εξέλιξη της Εταιρίας προς την διακυβέρνηση μέσω θεσμών. Ετσι δημιουργήθηκε ο θεσμός του Διευθύνοντος Συμβούλου – CEO, στον οποίο υπάγονται όλες οι λειτουργίες της Εταιρίας. Η θέση αυτή είναι διακριτή από εκείνη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να υπάρχει ισορροπία εξουσίας και αλληλο-έλεγχος. Επίσης δημιουργήθηκε και ο θεσμός του Εκτελεστικού Συμβουλίου.

Η δομή που ισχύει είναι η εξής:

Τομέας (Division) Αυτοκινουμένων Μηχανημάτων στον οποίο υπάγονται οι Επιχειρηματικές Μονάδες Petrogen, Κινητήρων & Σκαφών και Αγροτικών Μηχανημάτων. Επικεφαλής αυτού του Τομέα είναι ο κ. Δ. Ονόπας.

Τομέας (Division) Βαρέων Επαγγελματικών Οχημάτων στον οποίο υπάγεται η Επιχειρηματική Μονάδα Φορτηγών – Λεωφορείων. Επικεφαλής του Τομέα είναι ο κ. Θ. Αναγνωστόπουλος.

Τομέας (Division) Επιβατικών & Ελαφρών Επαγγελματικών Οχημάτων στον οποίο υπάγονται οι Επιχειρηματικές Μονάδες Isuzu και Jaguar Land Rover. Επικεφαλής του Τομέα είναι ο κ. N. Μπέλλος

Τομέας (Division) Οstrea στον οποίο υπάγονται οι Επιχειρηματικές Μονάδες Λιπαντικών και Μπαταριών & Ελαστικών. Επικεφαλής του Τομέα είναι ο κ. Β. Πίππος.

Τομέας (Division) Elxis στον οποίο υπάγεται η Επιχειρηματική Μονάδα Μηχανημάτων Kubota. Επικεφαλής του Τομέα είναι ο κ. Δ. Ονόπας.

Η Επιχειρηματική Μονάδα Βιομηχανικών Μηχανημάτων υπάγεται στο Τμήμα Ανάπτυξης Νέων Δραστηριοτήτων.

Στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών υπάγεται το Σύστημα Πληροφόρησης, οι Κεντρικές Υπηρεσίες Υποστήριξης (CSS) και το Finance. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών υπάγεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Επικεφαλής της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ανέλαβε ο κ. Γ. Παπαδόπουλος.

Έχει ιδρυθεί ο θεσμός του Εκτελεστικού Συμβουλίου, αποτελούμενο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους τρεις Τομεάρχες και τον Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών. Στις συνεδριάσεις του Ε.Σ., που γίνονται μια φορά την εβδομάδα, δύναται να μετέχει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

To Εκτελεστικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης μετά το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι ανωτέρω αλλαγές αποτυπώνονται και σχηματικά, για καλύτερη κατανόηση τους εδώ.