Γενική Συνέλευση
2021
7 Ιουλίου Καταστατικό ανωνύμου εταιρείας ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
22 Ιουνίου Ανακοίνωση διανομής μερίσματος
22 Ιουνίου Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
2 Ιουνίου Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου
2 Ιουνίου Εισήγηση Υποψηφίων Μελών ΔΣ
2 Ιουνίου Βιογραφικά νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
2 Ιουνίου Βιογραφικά Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
2 Ιουνίου Σχέδιο αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
2 Ιουνίου Έντυπο αντιπροσώπευσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
2 Ιουνίου Έκθεση αποδοχών 2020
2 Ιουνίου Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
2 Ιουνίου Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου
2 Ιουνίου Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
 
2020
21 Αυγούστου Πληρωμή Μερίσματος
29 Ιουνίου Τροποποιημένη πολιτική αποδοχών
29 Ιουνίου Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
29 Ιουνίου Απόφαση για απόκτηση ιδίων μετοχών
29 Ιουνίου Ανακοίνωση διανομής μερίσματος
15 Ιουνίου Έκθεση αποδοχών με Πιστοποιητικό
15 Ιουνίου Σχέδιο αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
9 Ιουνίου Έντυπο αντιπροσώπευσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
8 Ιουνίου Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου
8 Ιουνίου Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
15 Ιανουαρίου Ανακοίνωση αποφάσεων έκτακτης γενικής συνέλευσης της 15.01.2020
 
2019
18 Δεκεμβρίου Σχέδιο αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης- 15/01/2020
18 Δεκεμβρίου Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου - Έκτακτη Γενική Συνέλευση 15/01/2020
18 Δεκεμβρίου Έντυπο αντιπροσώπευσης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (15/01/2020) των μετόχων της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
18 Δεκεμβρίου Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση - 15/01/2020
18 Απριλίου Πολιτική αποδοχών μελών ΔΣ
17 Απριλίου Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
4 Απριλίου Σχέδιο αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
2 Απριλίου Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου
1 Απριλίου Έντυπο αντιπροσώπευσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
26 Μαρτίου Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
 
2018
19 Απριλίου Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
17 Απριλίου Σχέδιο αποφάσεων Γενική Συνέλευσης
12 Απριλίου Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου
29 Μαρτίου Έντυπο αντιπροσώπευσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
28 Μαρτίου Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
 
2017
10 Απριλίου Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
4 Απριλίου Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου
4 Απριλίου Σχέδιο αποφάσεων Γενική Συνέλευσης
24 Μαρτίου Έντυπο αντιπροσώπευσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
20 Μαρτίου Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
 
2016
28 Νοεμβρίου Πληρωμή Μερίσματος
28 Νοεμβρίου Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
7 Νοεμβρίου Σχέδιο αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
7 Νοεμβρίου Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου - - Έκτακτη Γενική Συνέλευση 28 Νοεμβρίου 2016
7 Νοεμβρίου Έντυπο αντιπροσώπευσης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ στις 28 Νοεμβρίου 2016
7 Νοεμβρίου Δικαιώματα Μειοψηφίας - Έκτακτη Γενική Συνέλευση 28 Νοεμβρίου 2016 (Κωδικοποιημένος Νόμος 2190/1920, άρθρο 39, παράγραφοι 2, 2α, 4 και 5)
3 Νοεμβρίου Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
5 Απριλίου Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
4 Απριλίου Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου
29 Μαρτίου Σχέδιο αποφάσεων Γενική Συνέλευσης
29 Μαρτίου Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες 2015
29 Μαρτίου Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015
16 Μαρτίου Έντυπο αντιπροσώπευσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
16 Μαρτίου Δικαιώματα Μειοψηφίας (Κωδικοποιημένος Νόμος 2190/1920, άρθρο 39, παράγραφοι 2, 2α, 4 και 5)
11 Μαρτίου Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
 
2015
24 Απριλίου Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
17 Απριλίου Σχέδιο αποφάσεων Γενική Συνέλευσης
14 Απριλίου Δικαιώματα Μειοψηφίας (Κωδικοποιημένος Νόμος 2190/1920, άρθρο 39,παράγραφοι 2, 2α, 4 και 5)
14 Απριλίου Έντυπο αντιπροσώπευσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
14 Απριλίου Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου
2 Απριλίου Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
23 Μαρτίου Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
 
2014
16 Απριλίου Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
3 Απριλίου Δικαιώματα Μειοψηφίας (Κωδικοποιημένος Νόμος 2190/1920, άρθρο 39,παράγραφοι 2, 2α, 4 και 5)
3 Απριλίου Ετήσια Οικονομική Έκθεση
3 Απριλίου Έντυπο αντιπροσώπευσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
3 Απριλίου Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου
3 Απριλίου Σχέδιο αποφάσεων Γενική Συνέλευσης
21 Μαρτίου Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
 
2013
18 Απριλίου Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
8 Απριλίου Δικαιώματα Μειοψηφίας (Κωδικοποιημένος Νόμος 2190/1920, άρθρο 39,παράγραφοι 2, 2α, 4 και 5)
8 Απριλίου Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου
8 Απριλίου Σχέδιο αποφάσεων Γενική Συνέλευσης
8 Απριλίου Έντυπο αντιπροσώπευσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
8 Απριλίου Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
 
2012
24 Απριλίου Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
18 Απριλίου Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ανακοινώνει προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της
17 Απριλίου Δικαιώματα Μειοψηφίας (Κωδικοποιημένος Νόμος 2190/1920, άρθρο 39,παράγραφοι 2, 2α, 4 και 5)
17 Απριλίου Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου
17 Απριλίου Σχέδιο αποφάσεων Γενική Συνέλευσης
17 Απριλίου Έντυπο αντιπροσώπευσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
17 Απριλίου Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
 
2011
20 Απριλίου Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
07 Απριλίου Δικαιώματα Μειοψηφίας (Κωδικοποιημένος Νόμος 2190/1920, άρθρο 39,παράγραφοι 2, 2α, 4 και 5)
07 Απριλίου Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου
06 Απριλίου Έντυπο αντιπροσώπευσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
06 Απριλίου Σχέδιο αποφάσεων Γενική Συνέλευσης
06 Απριλίου Ανακοίνωση για τροποποίηση άρθρων καταστατικού
29 Μαρτίου Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση