Ιστορική Ανασκόπηση
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
χιλ. ευρω 2020 2019 2018 2017 2016
Συνολικές Πωλήσεις 118.058 117.593 94.757 73.619 93.282
Τιμολογηθείσες Πωλήσεις 117.577 117.275 94.079 73.202 93.236
Μικτά Κέρδη 20.138 19.419 17.763 14.716 15.628
(Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) (17,1%) (16,6%) (18,9%) (20,1%) (16,8%)
Έτερα "Εσοδα ( Έξοδα ) 1.268 1.864 1,611 1,850 772
'Εξοδα Πωλήσεων και Διοικήσεως (15.181) (14.692) (13.964) (11.750) (11.799)
(Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) 12,9% 12,5% 14,8% 16% (12,7%)
Αποσβέσεις 723 769 773 911 1,023
Λειτουργικό Κέρδος 6.225 6.591 5.410 4.816 4.601
(Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) 5,3% 5,6% 5,7% 6,5% (4,9%)
Ζημιές από Αναπροσαρμογή Επενδυτικών Ακινήτων - - (70) (200) (640)
Καθαρά Χρηματο-οικονομικά Έξοδα (1.347) (1.012) (1.091) (1.416) (1.506)
Συναλλαγματικές Διαφορές (41) (19) (12) (19) (19)
Καθαρά Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρου Εισοδήματος 4,837 5,560 4.237 3,181 2.436
(Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) 4,1% 4,7% 4,5% 4,3% (2,6%)
Φόροι (1.520) (2.064) (1.682) (839) (1.097)
Καθαρά Κέρδη / (Ζημιές) μετά τους Φόρους 3.317 3.496 2.555 2.342 1.339
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (την 31 Δεκεμβρίου)
Πάγιο Ενεργητικό και Μακροπρόθεσμες Τοποθετήσεις 15.897 15.786 20.418 23.000 26,143
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 49.532 39.557 33.633 28.570 25.316
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 11.023 8.736 7.750 13.512 12.746
Σύνολο Ενεργητικού 76.452 64.079 61.801 65.082 64.205
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 22.931 20.458 20.394 22.973 24.861
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 17.458 7.698 9.350 11.967 10.265
Καθαρή Θέση 36.063 35.923 32.057 30.142 29.079
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Μέσος Αριθμός Απασχολουμένων 152 146 138 111 111
Συνολικό Κόστος 7.080 6.718 6.595 5.181 5.208
Αποζημιώσεις Αποχωρήσεων 59 130 653 77 99
Καθαρό Κόστος Απασχόλησης 7.021 6.588 5.942 5.104 5.109
Πληρωμές σε Ασφαλιστικά Ταμεία (Εργοδοτ. Εισφορές) 1.278 1.247 1.134 960 938
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Φερεγγυότητα 31 /12* 55,1% 64,9% 59,3% 58,4% 56,5%
Δείκτης Ρευστότητας 2,2 1,9 1,6 1,2 1,0
Καθαρό Κόστος Απασχόλησης ανά Απασχολούμενο 46,2 45,1 43,1 46,0 46,0
Πωλήσεις ανά Απασχολούμενο 774 803 682 663 840
Σταθμισμένος Αριθμός Μετοχών 6.564.671 7.070.400 7.006.507 7.070.400 6.999.918
Κέρδη / (Ζημιές) ανά Μετοχή € 0,51 0,49 0,36 0,33 0,19
Επιστροφή Κεφαλαίου ανα Μετοχή € - - - - 0,10
Μέρισμα ανά Μετοχή € 0,10 0,10 - - 0,10