Ιστορική Ανασκόπηση
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
χιλ. ευρω 2017 2016 2015 2014 2013
Συνολικές Πωλήσεις 73.619 93,282 80,292 66,558 55,367
Τιμολογηθείσες Πωλήσεις 73.202 93,236 80,198 66,427 55,061
Μικτά Κέρδη 14.716 15.628 14.705 12.659 10.485
(Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) (20,1%) (16,8%) (18,3%) (19,1 %) (19,0%)
Έτερα "Εσοδα ( Έξοδα ) 1,850 772 1,011 1,287 1,197
'Εξοδα Πωλήσεων και Διοικήσεως (11,750) (11,799) (11,355) (10,826) (9,431)
(Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) 16% (12,7%) (14,2%) (16,3%) (17,1%)
Αποσβέσεις 911 1,023 952 896 847
Λειτουργικό Κέρδος 4,816 4,601 4,361 3,12 2,251
(Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) 6,5% (4,9%) (5,4%) (4,7%) (4,1 %)
Ζημιές από Αναπροσαρμογή Επενδυτικών Ακινήτων (200) (640) (664) - -
Λοιποί Φόροι - - (1,156) - -
Καθαρά Χρηματο-οικονομικά Έξοδα (1,416) (1,506) (1,308) (1,231) (1,52)
Συναλλαγματικές Διαφορές (19) (19) (15) 1 (22)
Καθαρά Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρου Εισοδήματος 3,181 2,436 1,218 1,89 709
(Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) 4,3% (2,6%) (1,5%) (2,8%) (1,3%)
Φόροι (839) (1,097) (627) (465) (97)
Καθαρά Κέρδη / (Ζημιές) μετά τους Φόρους 2,342 1,339 591 1.425 612
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (την 31 Δεκεμβρίου)
Πάγιο Ενεργητικό και Μακροπρόθεσμες Τοποθετήσεις 23,000 26,143 29,604 33,075 34,468
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 28,570 25,316 21,292 24,965 25,629
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 13,512 12,746 18,597 13,312 14,149
Σύνολο Ενεργητικού 65,082 64,205 69,493 71,352 74,246
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 22,973 24,861 29,686 27,287 23,801
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 11,967 10,265 9,014 11,915 19,561
Καθαρή Θέση 30,142 29,079 30,793 32,150 30,884
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Μέσος Αριθμός Απασχολουμένων 111 111 113 116 118
Συνολικό Κόστος 5,181 5,208 5,634 5,299 4,707
Αποζημιώσεις Αποχωρήσεων 77 99 331 147 165
Καθαρό Κόστος Απασχόλησης 5,104 5,109 5,303 5,152 4,496
Πληρωμές σε Ασφαλιστικά Ταμεία (Εργοδοτ. Εισφορές) 960 938 957 1,004 924
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Φερεγγυότητα 31 /12* 58,4% 56,5% 60,5% 55,4% 51%
Δείκτης Ρευστότητας 1.2 1.0 0.7 0.9 1.1
Καθαρό Κόστος Απασχόλησης ανά Απασχολούμενο 46.0 46.0 46.9 44.4 38.1
Πωλήσεις ανά Απασχολούμενο 663 840 710 574 469
Σταθμισμένος Αριθμός Μετοχών 7,070,400 6,999,918 6,992,898 6,924,574 6,999,341
Κέρδη / (Ζημιές) ανά Μετοχή € 0,33 0,19 0,08 0,21 0,09
Επιστροφή Κεφαλαίου ανα Μετοχή € - 0,10 0,10 - -
Μέρισμα ανά Μετοχή € - 0,10 - - -