Ιστορική Ανασκόπηση
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
χιλ. ευρω 2019 2018 2017 2016 2015
Συνολικές Πωλήσεις 117.593 94.757 73.619 93.282 80.292
Τιμολογηθείσες Πωλήσεις 117.275 94.079 73.202 93.236 80.198
Μικτά Κέρδη 19.419 17.763 14.716 15.628 14.705
(Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) (16,6%) (18,9%) (20,1%) (16,8%) (18,3%)
Έτερα "Εσοδα ( Έξοδα ) 1.864 1,611 1,850 772 1,011
'Εξοδα Πωλήσεων και Διοικήσεως (14.692) (13.964) (11.750) (11.799) (11.355)
(Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) 12,5% 14,8% 16% (12,7%) (14,2%)
Αποσβέσεις 769 773 911 1,023 952
Λειτουργικό Κέρδος 6.591 5.410 4.816 4.601 4.361
(Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) 5,6% 5,7% 6,5% (4,9%) (5,4%)
Ζημιές από Αναπροσαρμογή Επενδυτικών Ακινήτων - (70) (200) (640) (664)
Λοιποί Φόροι - - - - (1.156)
Καθαρά Χρηματο-οικονομικά Έξοδα (1.012) (1.091) (1.416) (1.506) (1.308)
Συναλλαγματικές Διαφορές (19) (12) (19) (19) (15)
Καθαρά Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρου Εισοδήματος 5,560 4.237 3,181 2.436 1.218
(Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) 4,7% 4,5% 4,3% (2,6%) (1,5%)
Φόροι (2.064) (1.682) (839) (1.097) (627)
Καθαρά Κέρδη / (Ζημιές) μετά τους Φόρους 3.496 2.555 2.342 1.339 591
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (την 31 Δεκεμβρίου)
Πάγιο Ενεργητικό και Μακροπρόθεσμες Τοποθετήσεις 15.786 20.418 23.000 26,143 29.604
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 39.557 33.633 28.570 25.316 21.292
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 8.736 7.750 13.512 12.746 18.597
Σύνολο Ενεργητικού 64.079 61.801 65.082 64.205 69.493
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 20.458 20.394 22.973 24.861 29.686
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 7.698 9.350 11.967 10.265 9.014
Καθαρή Θέση 35.923 32.057 30.142 29.079 30.793
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Μέσος Αριθμός Απασχολουμένων 146 138 111 111 113
Συνολικό Κόστος 6.718 6.595 5.181 5.208 5.634
Αποζημιώσεις Αποχωρήσεων 130 653 77 99 331
Καθαρό Κόστος Απασχόλησης 6.588 5.942 5.104 5.109 5.303
Πληρωμές σε Ασφαλιστικά Ταμεία (Εργοδοτ. Εισφορές) 1.247 1.134 960 938 957
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Φερεγγυότητα 31 /12* 64,9% 59,3% 58,4% 56,5% 60,5%
Δείκτης Ρευστότητας 1,9 1,6 1,2 1,0 0,7
Καθαρό Κόστος Απασχόλησης ανά Απασχολούμενο 45,1 43,1 46,0 46,0 46,9
Πωλήσεις ανά Απασχολούμενο 803 682 663 840 710
Σταθμισμένος Αριθμός Μετοχών 7.070.400 7.006.507 7.070.400 6.999.918 6.992.898
Κέρδη / (Ζημιές) ανά Μετοχή € 0,49 0,36 0,33 0,19 0,08
Επιστροφή Κεφαλαίου ανα Μετοχή € - - - 0,10 0,10
Μέρισμα ανά Μετοχή € 0,10 - - 0,10 -