Ιστορική Ανασκόπηση
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
χιλ. ευρω 2018 2017 2016 2015 2014
Συνολικές Πωλήσεις 94.757 73.619 93,282 80,292 66,558
Τιμολογηθείσες Πωλήσεις 94.079 73.202 93,236 80,198 66,427
Μικτά Κέρδη 17.763 14.716 15.628 14.705 12.659
(Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) (18,9%) (20,1%) (16,8%) (18,3%) (19,1 %)
Έτερα "Εσοδα ( Έξοδα ) 1,611 1,850 772 1,011 1,287
'Εξοδα Πωλήσεων και Διοικήσεως (13,964) (11,750) (11,799) (11,355) (10,826)
(Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) 14,8% 16% (12,7%) (14,2%) (16,3%)
Αποσβέσεις 773 911 1,023 952 896
Λειτουργικό Κέρδος 5,410 4,816 4,601 4,361 3,120
(Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) 5,7% 6,5% (4,9%) (5,4%) (4,7%)
Ζημιές από Αναπροσαρμογή Επενδυτικών Ακινήτων (70) (200) (640) (664) -
Λοιποί Φόροι - - - (1,156) -
Καθαρά Χρηματο-οικονομικά Έξοδα (1,091) (1,416) (1,506) (1,308) (1,231)
Συναλλαγματικές Διαφορές (12) (19) (19) (15) 1
Καθαρά Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρου Εισοδήματος 4,237 3,181 2,436 1,218 1,890
(Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) 4,5% 4,3% (2,6%) (1,5%) (2,8%)
Φόροι (1,682) (839) (1,097) (627) (465)
Καθαρά Κέρδη / (Ζημιές) μετά τους Φόρους 2,555 2,342 1,339 591 1.425
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (την 31 Δεκεμβρίου)
Πάγιο Ενεργητικό και Μακροπρόθεσμες Τοποθετήσεις 20,418 23,000 26,143 29,604 33,075
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 33,633 28,570 25,316 21,292 24,965
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 7,750 13,512 12,746 18,597 13,312
Σύνολο Ενεργητικού 61,801 65,082 64,205 69,493 71,352
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 20,394 22,973 24,861 29,686 27,287
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 9,350 11,967 10,265 9,014 11,915
Καθαρή Θέση 32,057 30,142 29,079 30,793 32,150
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Μέσος Αριθμός Απασχολουμένων 138 111 111 113 116
Συνολικό Κόστος 6,595 5,181 5,208 5,634 5,299
Αποζημιώσεις Αποχωρήσεων 653 77 99 331 147
Καθαρό Κόστος Απασχόλησης 5,942 5,104 5,109 5,303 5,152
Πληρωμές σε Ασφαλιστικά Ταμεία (Εργοδοτ. Εισφορές) 1,134 960 938 957 1,004
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Φερεγγυότητα 31 /12* 59,3% 58,4% 56,5% 60,5% 55,4%
Δείκτης Ρευστότητας 1.6 1.2 1.0 0.7 0.9
Καθαρό Κόστος Απασχόλησης ανά Απασχολούμενο 43.1 46.0 46.0 46.9 44.4
Πωλήσεις ανά Απασχολούμενο 682 663 840 710 574
Σταθμισμένος Αριθμός Μετοχών 7,006,507 7,070,400 6,999,918 6,992,898 6,924,574
Κέρδη / (Ζημιές) ανά Μετοχή € 0,36 0,33 0,19 0,08 0,21
Επιστροφή Κεφαλαίου ανα Μετοχή € - - 0,10 0,10 -
Μέρισμα ανά Μετοχή € - - 0,10 - -