Ιστορική Ανασκόπηση
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
χιλ. ευρω 2014 2013 2012 2011 2010
Συνολικές Πωλήσεις 66.558 55.367 50.181 63.731 74.027
Tιμολογηθείσες Πωλήσεις 66.427 55.061 50.072 63.311 73.618
Mικτά Kέρδη 12.659 10.485 9.518 12.922 15.549
(Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) (19,1%) (19,0%) (19,0%) (20,4%) (21,1%)
Έτερα Έσοδα ( Έξοδα ) 1.287 1.197 1.411 1.157 1.962
Έξοδα Πωλήσεων και Διοικήσεως (10.826) -9.431 -12.297 -14.633 -15.692
(Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) (16,3%) (23,9%) (24,5%) (23,1%) (21,3%)
Aποσβέσεις 896 847 1.533 1.525 1.257
Λειτουργικό Kέρδος 3.120 2.251 -1.368 -554 1.819
(Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) 4.7% 4.1% - - (2,5%)
Kαθαρά Xρηματο-οικονομικά Έξοδα -1.231 -1.520 -1.617 -1.267 -957
Συναλλαγματικές Διαφορές 1 -22 -37 11 19
Kαθαρά Kέρδη / (Ζημιές) προ Φόρου Eισοδήματος 1.890 709 -3.022 -1.809 881
Έσοδα από Υπεραξίες - - - - 3.414
(Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) (2.8%) (1.3%) - - (5,8%)
Φόροι (465) (97) 543 6 -1.083
Kαθαρά Kέρδη / (Ζημιές) μετά τους Φόρους 1.425 612 -2.479 -1.803 3.212
Ζημιές από Αναπροσαρμογή Επενδυτικών Ακινήτων - - -3.375 - -
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (την 31 Δεκεμβρίου)
Πάγιο Eνεργητικό και Mακροπρόθεσμες Tοποθετήσεις 33.085 34.468 36.058 46.662 49.166
Kυκλοφορούν Eνεργητικό 24.965 25.629 31.514 46.648 49.515
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 13.312 14.149 8.551 5.747 5.701
Σύνολο Eνεργητικού 71.352 76.246 76.123 93.31 98.681
Bραχυπρόθεσμες Yποχρεώσεις 27.287 23.801 26.326 29.516 29.53
Mακροπρόθεσμες Yποχρεώσεις 11.915 19.561 19.101 23.461 26.291
Kαθαρή Θέση 32.150 30.884 30.696 40.333 42.860
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Μέσος Aριθμός Aπασχολουμένων 116 118 149 172 149
Συνολικό Kόστος 5.299 4.707 6.257 7.849 7.313
Aποζημιώσεις Aποχωρήσεων 147 165 686 801 398
Kαθαρό Kόστος Aπασχόλησης 5.152 4.496 5.513 7.048 6.842
Πληρωμές σε Aσφαλιστικά Tαμεία 1.004 924 1.034 1.335 1.401
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Φερεγγυότητα 31/12/12* 55.40% 51.00% 45.00% 46.00% 46.00%
Δείκτης Pευστότητας 0,9 1,1 1,2 1,6 1,7
Kαθαρό Kόστος Aπασχόλησης ανά Aπασχολούμενο 44,4 38,1 37 41 45,9
Πωλήσεις ανά Aπασχολούμενo 574 469 337 370 497
Σταθμισμένος Aριθμός Μετοχών 6.924.574 6.999.341 6.999.341 6.999.341 7.034.870
Κέρδη / (Ζημιές) ανά Μετοχή € 0,21 0,09 (0,83) (0,26) 0,46
Μέρισμα ανά Μετοχή € - - - - -
Eπιστροφή Κεφαλαίου ανα Μετοχή € 0.10 - - - 0,10