Ιστορική Ανασκόπηση
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
χιλ. ευρω 2016 2015 2014 2013 2012
Συνολικές Πωλήσεις 93,282 80,292 66,558 55,367 50,181
Τιμολογηθείσες Πωλήσεις 93,236 80,198 66,427 55,061 50,072
Μικτά Κέρδη 93,236 80,198 66,427 55,061 50,072
(Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) (16,8%) (18,3%) (19,1 %) (19,0%) (19,0%)
Έτερα "Εσοδα ( Έξοδα ) 772 1,011 1,287 1,197 1,411
'Εξοδα Πωλήσεων και Διοικήσεως (11,799) (11,355) (10,826) (9,431) (12,297)
(Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) (12,7%) (14,2%) (16,3%) (17,1%) (24,5%)
Αποσβέσεις 1,023 952 896 847 1,533
Λειτουργικό Κέρδος 4,601 4,361 3,12 2,251 (1,368)
(Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) (4,9%) (5,4%) (4,7%) (4,1 %) -
Ζημιές από Αναπροσαρμογή Επενδυτικών Ακινήτων (640) (664) - - (3,375)
Λοιποί Φόροι - (1,156) - - -
Καθαρά Χρηματο-οικονομικά Έξοδα (1,506) (1,308) (1,231) (1,52) (1,617)
Συναλλαγματικές Διαφορές (19) (15) 1 (22) (37)
Καθαρά Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρου Εισοδήματος 2,436 1,218 1,89 709 (6,397)
(Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) (2,6%) (1,5%) (2,8%) (1,3%) -
Φόροι (1,097) (627) (465) (97) 543
Καθαρά Κέρδη / (Ζημιές) μετά τους Φόρους 1,339 591 1.425 612 (5,854)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (την 31 Δεκεμβρίου)
Πάγιο Ενεργητικό και Μακροπρόθεσμες Τοποθετήσεις 26,143 29,604 33,075 34,468 36,058
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 25,316 21,292 24,965 25,629 31,514
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 12,746 18,597 13,312 14,149 8,551
Σύνολο Ενεργητικού 64,205 69,493 71,352 74,246 76,123
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 24,861 29,686 27,287 23,801 26,326
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 10,265 9,014 11,915 19,561 19,101
Καθαρή Θέση 29,079 30,793 32,150 30,884 30,696
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Μέσος Αριθμός Απασχολουμένων 111 113 116 118 149
Συνολικό Κόστος 5,208 5,634 5,299 4,707 6,257
Αποζημιώσεις Αποχωρήσεων 99 331 147 165 686
Καθαρό Κόστος Απασχόλησης 5,109 5,303 5,152 4,496 5,513
Πληρωμές σε Ασφαλιστικά Ταμεία (Εργοδοτ. Εισφορές) 938 957 1,004 924 1,034
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Φερεγγυότητα 31 /12* 56,5% 60,5% 55,4% 51% 45%
Δείκτης Ρευστότητας 1.0 0.7 0.9 1.1 1.2
Καθαρό Κόστος Απασχόλησης ανά Απασχολούμενο 46.0 46.9 44.4 38.1 37.0
Πωλήσεις ανά Απασχολούμενο 840 710 574 469 337
Σταθμισμένος Αριθμός Μετοχών 6,999,918 6,992,898 6,924,574 6,999,341 6,999,341
Κέρδη / (Ζημιές) ανά Μετοχή € 0,19 0,08 0,21 0,09 (0,83)
Επιστροφή Κεφαλαίου ανα Μετοχή € 0,10 0,10 - - -
Μέρισμα ανά Μετοχή € 0,10 - - - -